Zespół KMS Advisory posiada znaczące i udokumentowane doświadczenie w doradztwie celnym. Naszym klientom oferujemy wsparcie w planowaniu kosztów związanych z importem towarów oraz doradztwo w zakresie zapewnienia zgodności transakcji importowych z obowiązującymi regulacjami. Nasza pomoc ma bezpośredni wpływ na wysokość należności celnych, których poziom uzależniony jest od prawidłowego ustalenie klasyfikacji taryfowej, wartości celnej czy pochodzenia towarów.  Dodatkowo odpowiednie zastosowanie przez firmę dokonującą obrotu towarowego z zagranicą gospodarczych procedur celnych może być skutecznym sposobem na optymalizację swoich operacji celnych w przywozie i wywozie.

Doradztwo celne KMS Advisory obejmuje także reprezentację klientów przed organami celnymi w trakcie sporów prowadzonych z tymi organami w wyniku wszczęcia przez nie postępowania celnego, jak również obsługę odpraw celnych na rzecz firm zagranicznych w ramach przedstawicielstwa pośredniego, polegającą na reprezentowaniu podmiot ów dokonujących obrotu towarowego z zagranicą przed organami celnymi w trakcie odpraw celnych.

Ponadto wspieramy Klientów:

  • uzyskując status AEO/upoważniony podmiot gospodarczy,
  • występując o kontyngenty i zawieszenia cła,
  • prowadząc postępowania  antydumpingowe, antysubsydyjne, ochronne.

Zespół KMS Advisory dzięki zdobytemu, długoletniemu  doświadczeniu jest bardzo dobrze przygotowany do pomocy firmom, które rozpoczynają działalność gospodarczą w Polsce. Podmioty, które w zakresie swojej działalności mają obrót towarowy z zagranicą już na początkowym etapie działalności w danym kraju powinny zaplanować szczegółowo, jak będą wyglądały ich operacje w imporcie i eksporcie towarów.

Akcyza

Regulacje prawne dotyczące podatków pośrednich należą do przepisów bardzo złożonych i podlegających najczęstszym zmianom. Z tego powodu rozliczenia akcyzowe stanowią źródło potencjalnie znacznego ryzyka podatkowego. Doradztwo dotyczące akcyzy musi opierać się na gruntownej wiedzy o charakterze interdyscyplinarnym, obejmującej zarówno biegłą znajomość przepisów prawa podatkowego, jak również specjalistyczną wiedzę z zakresu wielu innych dziedzin i branż.

Dzięki wiedzy i długoletniemu doświadczeniu naszych specjalistów KMS Advisory jest w stanie zminimalizować zagrożenia podatkowe i uzyskać materialne korzyści dla swoich Klientów. Również znajomość najnowszej praktyki urzędów kontroli skarbowej i celnej oraz dorobku Wspólnotowego  powoduje, że świadczone przez nas usługi optymalizują ryzyko i stanowią efektywne narzędzie wsparcia dla naszych Klientów. Przeprowadzamy szczegółową weryfikację  prowadzonych przez nich transakcji w odniesieniu do obowiązujących przepisów prawnych.  Analizy mogą dotyczyć całej działalności spółki podlegającej opodatkowaniu akcyzą lub obejmować tylko  wybrane obszary. Po rozpoznaniu sytuacji nasi specjaliści przygotują i wdrożą skuteczne narzędzia zarządzania ryzykiem w zakresie podatku akcyzowego. Przeanalizują procesy pod kątem prawidłowego stosowania ulg, zwolnień i zwrotów akcyzy.

Obsługa formalności związanych z podatkiem akcyzowym obejmuje kompleksową asystę lub zastępstwo w zakresie dopełniania obowiązków przewidzianych przepisami prawa dla podmiotów zajmujących się produkcją i obrotem wyrobów objętych podatkiem akcyzowym.

Cło i akcyza

Klasyfikacja taryfowa

Wartość celna

Pochodzenie towarów

Status AEO

Kontyngenty/zawieszenie cła

Postępowanie antydumpingowe

Postępowanie antysubsydyjne

Postępowanie ochronne

Profesjonalizm – Skuteczność – Innowacyjność

Copyright © 2018 KMS Advisory
Design by SOJUZ