We współpracy z uznanymi na rynku doradcami podatkowymi KMS Advisory świadczy usługi doradztwa podatkowego. Nasze usługi realizowane są przez doświadczonych doradców, łączących wiedzę podatkową i znajomość realiów biznesowych. Wykorzystując najbardziej efektywne rozwiązania, zapewniamy Klientom pomoc i porady we wszystkich kwestiach podatkowych dotyczących następujących zagadnień:

  • podatek VAT;
  • cło i podatek akcyzowy;
  • podatek dochodowy od osób prawnych (w tym kwestie związane z cenami transferowymi);
  • podatek dochodowy od osób fizycznych;
  • podatek od czynności cywilnoprawnych;
  • podatki i opłaty lokalne
    Bieżące doradztwo podatkowe

Przygotowujemy opinie i analizy dotyczące aktualnej, jak również planowanej działalności naszych klientów. Dokonujemy analizy projektów umów w celu wypracowania zapisów, które będą zgodne z przepisami podatkowymi, a jednocześnie będą chronić interes podatkowy klienta. W ramach usług bieżącego doradztwa podatkowego świadczymy też usługi hot-line, polegające na udzielaniu krótkich porad w kwestiach podatkowych. Odpowiedzi przesyłane są w formie e-mail lub przekazywane w trakcie konsultacji telefonicznych.

    Badania tax due diligence

Badania due diligence są powszechną praktyką w transakcjach fuzji i przejęć. Celem podatkowej części due diligence jest weryfikacja, czy rozliczenia podatkowe podmiotu podlegającego badaniu są prawidłowe. Badanie 
due diligence ukierunkowane jest na identyfikację i kwantyfikację ryzyk podatkowych związanych z badanym podmiotem.

    Optymalizacja podatkowa

Wdrażanie rozwiązań, które mogą być źródłem oszczędności dla firmy, a jednocześnie są bezpieczne i sprawdzone z perspektywy obowiązujących przepisów podatkowych. Szczególną wagę przywiązujemy do bezpieczeństwa klienta, starając się wybrać taki sposób realizacji projektu, który nie rodzi dla klienta ryzyka podatkowego.

    Międzynarodowe prawo podatkowe

Zawieranie transakcji z podmiotami zagranicznymi lub prowadzenie działalności poza granicami kraju mogą wiązać się z koniecznością rozliczania podatków (CIT, VAT, PIT) w innym kraju. Pomagamy naszym klientom w ocenie konsekwencji podatkowych ich działalności zagranicznej. Jednocześnie wskazujemy na możliwości zgodnego z prawem ograniczenia spoczywających na nich obowiązków, związanych z rozliczaniem podatków poza Polską. W razie potrzeby współpracujemy z zagranicznymi kancelariami doradztwa podatkowego.

    Postępowania podatkowe oraz sądowo–administracyjne

Wspieramy naszych klientów na każdym etapie kontroli podatkowej lub skarbowej oraz postępowania podatkowego i sądowo-administracyjnego. W ścisłej współpracy z klientem przygotowujemy odwołania, skargi, a także reprezentujemy klientów przed sądami administracyjnymi (wojewódzkimi sądami administracyjnymi 
oraz Naczelnym Sądem Administracyjnym). Ponadto sporządzamy i reprezentujemy klientów w sprawach mających na celu uzyskanie wiążących interpretacji prawa podatkowego: przygotowujemy wnioski 
o wydanie interpretacji, wezwania do usunięcia naruszenia prawa, skargi do sądów administracyjnych.

    Dokumentacja cen transferowych

Nasze usługi związane z cenami transferowymi obejmują analizę rynkowego poziomu cen oraz przygotowanie dla klientów dokumentacji cen transferowych wymaganej przez krajowe przepisy podatkowe.

    Przeglądy podatkowe

Analiza rozliczeń podatkowych (np. CIT, VAT) za uzgodniony okres, np. rok podatkowy. Zakres i szczegółowa metodyka przeglądu są uzgadniane z klientem i dostosowane do jego potrzeb. Przegląd podatkowy może dotyczyć najistotniejszych procesów i rozliczeń z punktu widzenia funkcjonowania podatnika, może także obejmować analizę niestandardowych transakcji przeprowadzonych w badanym okresie.

    Szkolenia podatkowe

Prowadzimy zamknięte szkolenia i warsztaty podatkowe dla naszych klientów. Tematyka szkoleń każdorazowo dostosowana jest do specyfiki działalności klienta oraz zagadnień podatkowych z nią związanych. Skupiamy się 
na aspektach praktycznych, wyjaśniamy zasady rozliczeń podatkowych na przykładach opartych na naszym doświadczeniu.

Profesjonalizm – Skuteczność – Innowacyjność

Copyright © 2018 KMS Advisory
Design by SOJUZ